Od biskupa Františka Václava a pomocného biskupa Martina Davida

 

Velikonoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

6.4.2023


Velikonoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

17.4.2022


Zpráva otce biskupa k opatřením kvůli pandemii platným od 26.4.2021
Mimořádné opatření z 23.4.2021

24.4.2021


Vánoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

prosinec 2019


Velikonoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

duben 2019


Vánoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

prosinec 2018


Velikonoční přání otce biskupa a pomocného otce biskupa

duben 2018


Vánoční přání otce biskupa

prosinec 2017


Výzva biskupů k volbám do Poslanecké sněmovny

říjen 2017


Velikonoční přání otce biskupa

12.4.2017


Pastýřský list biskupa Františka Václava k novému roku 2017

31.12.2016


Přání otce biskupa k vánocům 2016

 

 

 


Drazí bratři a sestry, milí přátelé,

s radostí vstupme do tajemství Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. Rozjímejme o událostech, které slavíme, o úzkostech i radostech prvních svědků Vzkříšení. O růstu bázlivého semínka víry v košatý strom plný dobrých plodů. Ve svém nitru zakusme bázeň i jásot. Nechme se dotknout přemírou Pánovy milosti, celý svůj život i každý jeho okamžik prostoupit onou neochvějnou jistotou, že On zvítězil, že je stále s námi, že náš život je v Jeho rukou. Možná jsou to právě tyto svátky, které nás mají v něčem proměnit, pozvednout, uzdravit, kterými máme nově vstoupit do brány Ježíšova milosrdenství. Nemocní ať se upevní v naději, malomyslní ať odsunou příkrovy svých „hrobů“, kolísaví ať se postaví na skálu Boží pravdy, hříšníci ať se zaskvějí darem spásy.

Přeji Vám to všem. Přeji to všem rodinám, ať v síle Kristovy přítomnosti znovu procitne jejich vzájemná láska. Přeji to i celé rodině diecéze, ať vydáváme přesvědčivé svědectví o moci Pánova působení.

A při této příležitosti chci také poděkovat za každou podporu a projev přízně, která mi dává sílu v nemoci i ke službě. Při velikonočních obřadech chci myslet na každého z vás.

Kéž je Pán naší silou, kéž světlo Kristova Vzkříšení osvítí každého člověka, každou temnotu.

Požehnané velikonoce

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský
24.3.2016


Slovo biskupa k Novému roku 2016

Bratři a sestry, stojíme na prahu nového roku 2016, který má být pro nás časem milosti. V tomto roce oslavíme 20 let života naší diecéze. Požehnání, kterým jsme obdarováni, se má skrze nás rozlévat do světa jako uzdravující řeka. Stále za vás děkuji Bohu a děkuji také vám za pravdivý křesťanský život v rodinách i v práci nebo ve škole. Jen když naše slova budou doprovázena svědectvím života, bude poklad víry nejen zachován, ale i ti, kteří se s námi setkají, snad objeví v Ježíši vtěleného Božího Syna. Ačkoli věříme, že v každém náboženství najdeme v různé míře jiskru pravdy, nikdy nesmíme zapomenout na slova Pána Ježíše, které nám dal jako úkol: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Je to náš prvořadý úkol. Myslím také na blahoslavenství: „Blahoslavení tvůrci pokoje, oni budou nazváni Božími syny.“ Buďte prosím míro-tvůrci, nositelé naděje! Nepodlehněme strachu, který na nás doléhá z různých zpráv, ale mějme v srdci a žijme z naděje, kterou nám přinesl Pán všech věků, Syn Boží a Syn člověka.

A ještě vás chci povzbudit. Začíná Tříkrálová sbírka, budou chodit koledníci dospělí i maličcí. Je to akce, kterou pomáháme charitnímu dílu. Děkuji všem, kteří to organizují a kteří se jakkoli zapojují. Na celé sbírce však není nejdůležitější jen to, kolik se vybere, ale že potěšíte zpěvem, rozdáte úsměv a radost. Pro mnohé je to příležitost, jak udělat něco dobrého, a třeba je ten skutek almužny pro charitu přivede do nebe. Žehnám všem koledníkům i těm, kdo jim otevřou dveře svých domovů.

Na nový rok slyšíme Árónské požehnání, kterým chci zakončit tento svůj pozdrav:
Ať vám Hospodin požehná a ochraňuje vás!
Ať vám Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je vám milostivý!
Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a dopřeje vám pokoje!

+ František Václav, váš bratr a biskup
31.12.2015


Bratři a sestry,

chci vás pozdravit v tomto čase, kdy stojíme v údivu nad narozením Dítěte Ježíše. S velkou vděčností přijímáme tento pravý dar spásy od nebeského Otce. Toto děťátko položené do jeslí je skutečně Tváří Otcova milosrdenství. Jak víte, byl jsem letos těsně před svátky také obdarován velmi zvláštním darem – urgentní chirurgickou operací, která dopadla dobře. Proto tyto vánoce trávím mimořádným způsobem. Chci Vám moc poděkovat, vaše modlitby a přání uzdravení mne skutečně hodně posilovaly a posilují. Uvědomuji si, jak nás to spojilo a sjednotilo. Prožil jsem, že jsem skutečně obklopen lidmi, kteří na mne s láskou a starostlivostí myslí. I já vám jako otec chci říci, že chvíle na lůžku využívám k modlitbě a vyprošení požehnání vám všem. Myslím na rodiny, na děti, na mládež, na kněze a jáhny, na své spolupracovníky. Kéž nejen v tyto dny prožijete nevšední radost , ale ať i v dnech příštího roku máte stále před očima a kontemplujete Kristovu Tvář. Kéž se necháte obejmout něhou Boha a prožijete Boží blízkost a pomoc.

A ať vás provází Boží požehnání.

Ze srdce vám žehnám

23.12.2015


11.6.2014

Zamýšlení biskupa Františka Lobkowicze nad budoucností Moravskoslezského kraje zde.


8.3.2014

Dopis biskupa Františka Václava Lobkowicze, ve kterém se obrací na věřící své diecéze dopisem a blíže v něm osvětluje dopady majetkového vyrovnání na ostravsko – opavskou diecézi.


13.4.2014

Velikonoční přání

 


13.4.2014

Dopis nemocným